การบรรเทาวิกฤติหมอกควันตามฤดูกาล

มาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดมลพิษทางอากาศ แต่ความพยายามเหล่านี้ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะปกป้องสุขภาพของประชาชนในภาคเหนือได้อย่างเหมาะสมและพวกเขาจะไม่แก้ปัญหาหมอกควันใน ระยะยาวเป็นการเริ่มต้นที่ดีในแง่ของความพยายามในการบรรเทาวิกฤติหมอกควันตามฤดูกาลในภาคเหนือ ทางการจังหวัดเชียงใหม่แสดงเจตจำนงที่จะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

และยอมรับข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและภาครัฐในการแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาสถานการณ์หมอกควันและเพื่อปกป้องประชาชน แต่เมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ปัจจุบันและระยะเวลาที่ประชาชนในภาคเหนือกำลังเผชิญกับอากาศที่เป็นพิษการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพออย่างไม่มีการลดและยังสายเกินไปที่จะจัดการกับปัญหาในมือ