พฤติกรรมของมนุษย์มีอิทธิพลต่อระบบที่ซับซ้อน

พฤติกรรมของมนุษย์มีอิทธิพลต่อระบบที่ซับซ้อนหลากหลายรวมถึงระบบนิเวศเครือข่ายสังคมและภูมิอากาศ ยิ่งกว่านั้นระบบเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์สร้างวงข้อเสนอแนะ พฤติกรรมมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่แบบจำลองสภาพภูมิอากาศมักจะมองข้ามว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์

ในความพยายามที่จะปรับปรุงการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Bury และเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่รวบรวมคุณลักษณะที่สำคัญของระบบสังคมและภูมิอากาศในขณะเดียวกันก็รวมเอาว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความพยายามในการบรรเทาผลกระทบ จากนั้นนักวิจัยได้ใช้แบบจำลองเพื่อศึกษาว่าพฤติกรรมของมนุษย์อาจมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์ของพวกเขาชี้ให้เห็นว่าอัตราที่ผู้คนเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การลดภาวะโลกร้อนผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเช่นการได้ยินว่าเพื่อนซื้อรถยนต์ไฮบริดส่งผลอย่างมากต่อสภาพภูมิอากาศ การเรียนรู้ทางสังคมต้องใช้เวลาดังนั้นค่าที่น่าเชื่อถือของอัตรานี้เพียงอย่างเดียวสามารถเพิ่มการทำนายภาวะโลกร้อนได้มากกว่า 1 องศาเซลเซียส