ออสเตรเลียให้นักโทษเลี้ยงลูกสุนัขในเรือนจำได้

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักโทษมีความรับผิดชอบในการฝึกฝนและดูแลลูกสุนัขชั่วครา กระบวนการสร้างสายใยความผูกพันกับลูกสุนัข จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างมากในการสร้างความเห็นอกเห็นใจและการเอาใจใส่ผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลไปยังความสัมพันธ์อื่นๆ ที่มีกับผู้คน รวมถึงครอบครัวและเพื่อนด้วย ข้อดีที่ลูกสุนัขจะได้รับคือ พวกมันจะได้ผู้ดูแลประจำตัวที่ทุ่มเทให้กับพวกมันในระยะหนึ่ง

ทั้งคอยฝึกและเล่นด้วยเป็นประจำโครงการนี้จะจัดให้สำหรับนักโทษที่มีประวัติความประพฤติดีเท่านั้นเรากำลังศึกษาโครงการใหม่ๆ รวมถึงขยายโครงการที่มีอยู่เดิมด้วย ซึ่งโครงการเดิมที่ว่านี้รวมถึงโครงการพื้นที่พืชสวน ที่มีประโยชน์ต่อบรรดานักโทษ เพราะพวกเขาจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่มีค่าและสามารถนำไปใช้เมื่อกลับคืนสู่สังคม เพิ่มผลผลิตในท้องถิ่นและเป็นอาหารให้กับครอบครัวของพวกเขา ปัจจุบัน พวกเขาปลูกผักและผลไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับโรงครัวของเรือนจำ